Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


STADGAR FÖR SERBISKA KULTUR OCH SPORT FÖRENINGEN SRBIJA - MALMÖ

 

§ 1. ÄNDAMÅL

Serbiska kultur och sport föreningen ”Srbija” är en ideell förening med grundläggande mål att samla serber och andra intresserade oavsett kön o nationalitet. Att aktivt arbeta för bevarandet och spridandet av serbisk kultur, språk o seder, att hjälpa våra medlemmar förverkliga sina behov av fritidsintressen. Föreningen är samtidigt en ungdomsförening med målsättning att företrädesvis främst bland ungdomar samla sina medlemmar.

§ 2. SAMMANSÄTTNING

 Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i förening som medlemmar.

§ 3. TILLHÖRIGHET

Föreningen är medlem i Sveriges Riksidrottsförbund och Serbernas Riksförbund i Sverige.

§ 4. BESLUTANDE ORGAN

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

§ 5. FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar av två styrelseledamöter gemensamt eller var för sig.

§ 6. STADGEÄNDRING

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 – delar av antalet angivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.
Beslut om upplösning av föreningen ”Srbija” skall fattas vid två av varandra följande ordinarie årsmöten och ska vid båda tillfällena biträdas av två tredjedelar av närvarande röstberättigade medlemmar.
Upplöses föreningen skall dess tillgångar för förvaltning överlämnas till Serbernas Riksförbund i Sverige.

§ 7.MEDLEMSKAP

Medlemskap beviljas av eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut att avslår medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

§ 8. UTTRÄDE

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

§ 9. UTESLUTNING m.m.

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas till årsmöte.

§ 10. MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

 Medlem

Har rätt att delta i sammankomsten som anordnas för medlemmarna,
Har rätt till information om föreningens angelägenheter,
Skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan samt följa i 3§ nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
Har rätt att välja samt. att bli vald till beslutande styrelsemedlemmar till föreningen.

 Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
 Skall betala årligen medlemsavgift.
 

§ 11. DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA OCH KULTURELLA VERKSAMHETEN

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga och kulturella verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och kultur på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.
 

ÅRSMÖTET OCH EXTRA ÅRSMÖTE

§ 12. Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast 2 veckor före mötet tillställas medlemmarna. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.
Verksamhets och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

§ 13. FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTET

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 § 14. RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE – OCH FÖRSLAGSRÄTT PÅ ÅRSMÖTET

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesårat fyller lägst 16 år har rösträtt på möte.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande – och förslagsrätt på mötet.

§ 15. BESLUTSMÄSSIGHET

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.


 § 16. BESLUT OCH OMRÖSTNING

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering),med undantag för de i 8 första stycket och 9 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald(valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet angivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordförande vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 17. VALBARHET

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen.

§ 18. ÄRENDEN VID ÅRSMÖTET

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
6.  A) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
 B.)Styrelsens förvaltningsberättelse (balans – och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste  verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/ räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12.  Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av 2 (två) år;
b) hela antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 (två) år;
c) 3 (tre) revisorer för en tid av två år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
d) 3 (tre) ledamöter i valberedningen för en tid av två år , av vilka en skall utses till ordförande;
e) beslut om val av ombud till SRF (Serbernas Riksförbund i Sverige) och –möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud);
13. Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

§ 19. Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra  årsmöte när två revisorer eller minst en tredjedel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa  sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i orts pressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om BESLUTSMÄSSIGHET vid sådant möte gäller vad som sägs i 17  och 18 .


VALBEREDNINGEN

§ 20  Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och 2 övriga ledamöter valda av årsmötet.
Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Valberedningen skall senast 3 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

REVISORER

§ 21.  REVISION

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara  revisorer tillhanda  senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

§ 22. Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt obegränsat övriga ledamöter.
Styrelsen skall bestå både av kvinnor och av män.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen  ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

§ 23. Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsens förenings beslutande organ och ansvar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall – inom ramen för F:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

Tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas.
Verkställa av årsmötet fattade beslut.
Planera, leda och fördela arbete inom föreningen.
Ansvara för och förvalta föreningens medel.
Tillställa revisorerna räkenskaperna mm enligt 21, och
Förbereda årsmöte.

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbeta  samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningens bindande regler och beslut efterlevs.
Har ordföranden förhinder skall vice ordförande träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelningen av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren

Förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,
Föra protokoll över styrelsens sammanträden,
Se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på betryggande sätt,
Se till att fattade beslut har verkställts,
Om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,
Årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören

Se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,
Se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl.
Svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper,
Årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,
Utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
Se till att föreningens skatter, avgifter och skulder  betalas i rätt tid,
I förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,
Föra medlemsförteckning
Föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs,
Se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmaterial, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

§ 24. Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskild utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

§ 25. Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté’ eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattar beslut med stöd av bemyndigade enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

SEKTIONER

(följande paragraf kan användas av de föreningar som har valt att organisera sin verksamhet i olika idrottssektioner, t ex bandysektionen, skidsektionen etc.)


§ 26. Bildande och nedläggning av sektion

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av föreningens årsmöte eller extra årsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

Föreningen har sin idrottsliga verksamhet följande sektion ( sektioner ), nämligen sport. Fotboll – Basketboll- Schack och Bordtennis, samt inom kultur sektioner Folklig dans – Modern dans –Drama – Körsång och Musikundervisning.

§ 27. Sektionsstyrelse

Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och fyra övriga ledamöter. Sektionsstyrelse väljs årligen bland röstberättigade medlemmar, av möte med de föreningens medlemmar som bedriver den idrottsgren vilken  handhas av sektionen. Sektionsmötets val av sektionsstyrelse skall underställas föreningens styrelse för godkännande.

Härutöver får föreningens styrelse utse en av sina ledamöter att ingå i sektionsstyrelse. Föreningens styrelse har rätt att entlediga ledamot i sektionsstyrelse.

§ 28. Instruktion för sektionsstyrelse

Föreningens styrelse skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter har.

§ 29. Budget och verksamhetsplan för sektioner

Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektion att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

 

Uppdaterad: 24 MAR 2014 18:10 

 

 

Vill du att ditt företag eller firma skall synas Här?

 Kontakta Kansliet

Postadress:
KSF Srbija Malmö
Ystadvägen 46/2
21445 Malmö

Besöksadress:
Ystadvägen 46/2
21445 Malmö

Kontakt:
Tel: 0704716629
E-post: This is a mailto link

Se all info